هلدینگ آلفا
تولید
تجهیز
تامین
گرامیداشت شب یلدا 1400