هلدینگ آلفا
تولید
تجهیز
تامین

شرایط اخذ نمایندگی هوشمندسازی ساختمان

تعهدات نمایندگان:

  1. استخدام پرسنل مناسب جهت بخش های فنی و بازرگانی
  2. پاسخگو بودن به مشتریان و انجام خدمات پس از فروش در منطقه جغرافیایی نماینده
  3. بازاریابی و تبلیغات مناسب جهت جذب پروژه

شرایط اولیه اعطای پذیرش نمایندگی خانه هوشمند:

  1. دارا بودن فضای کاری مناسب و تجهیز دفتر کار به سیستم هوشمند جهت show room
  2. آشنایی و دارا بودن تجربه کاری در زمینه برق ساختمان
  3. انجام چند پروژه به صورت عملی در کنار کارشناسان هوشمندسازان

روال کاری اخذ پذیرش نمایندگی خانه هوشمند:

  1. تکمیل فرم درخواست نمایندگی و تهیه کلیه ضمائم لازم
  2. انجام مذاکرات حضوری در مورد شرایط همکاری
  3. تنظیم قرارداد
  4. طراحی و نظارت بر پیاده سازی سیستم خانه هوشمند و تجهیز دفتر نمایندگی