هلدینگ آلفا
تولید
تجهیز
تامین
مناسبت روز جهانی کتاب
با حضور هنرمند فرهیخته؛ آقای رضا جولایی